mainmenu

Evropska sredstva za vzgojo in izobraževanje Romov v Sloveniji

Zadnja sprememba:

10.02.2014

Povzetek: 

Ljubljana, 5. februar 2014 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS«, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt v vrednosti 1,5 milijona evrov v višini skoraj 1,3 milijona evrov sofinancira Evropski socialni sklad.

Novica: 

Ljubljana, 5. februar 2014 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS«, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt v vrednosti 1,5 milijona evrov v višini skoraj 1,3 milijona evrov sofinancira Evropski socialni sklad.

Namen projekta je razvijanje in nadgradnja inovativnih in alternativnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja. Aktivnosti se bodo prvenstveno izvajale v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, saj so dosedanje evalvacije pokazale, da je za uspešno vključevanje romskih otrok pomembno dvigniti socialni in kulturni kapital romske skupnosti. Pri tem je poseben poudarek na razvoju družinske pismenosti, izvajanju različnih oblik učne pomoči za romske učence ter spodbujanje aktivnosti ter programov za sodelovanje med strokovnimi delavci, romskimi starši in otroki ter njihovo sodelovanje z neromsko populacijo ter profesionalnemu razvoju strokovnih delavcev.

Projekt vključuje obšolske dejavnosti za romske otroke, učence in dijake, ki se bodo izvajale v centrih centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter v romskih izobraževalnih inkubatorjih, in delovanje romskih pomočnikov. Naloga slednjih je pomoč romskim otrokom pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir, vzpostavljanje in vzdrževanje stika med starši in šolo, delo z otroki v romskih naseljih in v romskih izobraževalnih inkubatorjih.
S projektom želijo dolgoročno povečati vključevanje romskih otrok v različne oblike predšolskih programov, doseči večjo uspešnost romskih otrok v vzgojno-izobraževalnem sistemu, zmanjšati opuščanje izobraževanja med romskimi otroci in zmanjšati predsodke med strokovnimi delavci v šolah ter vrtcih.

Več informacij na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si.