mainmenu

Javna razprava za medregionalni program ETS INTERREG EUROPE 2014-2020

Zadnja sprememba:

21.01.2014

Povzetek: 

Za novo finančno perspektivo 2014-2020 je v pripravi nov program medregionalnega sodelovanja INTERREG EUROPE, ki bo nasledil program INTERREG IVC. Od 10. januarja do 21. marca 2014 poteka javna razprava o osnutku programa na evropski ravni. Program poziva vso zainteresirano javnost, da izpolni spletni vprašalnik in poda svoje mnenje na osnutek programa sodelovanja.

Novica: 

Osnutek programa sodelovanja in osnutek presoje vplivov na okolje ter njuna povzetka so na voljo na povezavi: www.interreg4c.eu/interreg-europe/public-consultation/

Glavni cilj programa medregionalnega sodelovanja INTERREG EUROPE 2014-2020 je, da pomaga evropskim regijam izboljšati oblikovanje politik na regionalnem nivoju ter njihovo izvajanje v okviru operativnih programov Cilja 1 in programov sodelovanja evropskega teritorialnega sodelovanja s pomočjo izmenjave, razširjanja in prenosa izkušenj, znanja in dobrih praks med evropskimi regijami. Program evropskega teritorialnega sodelovanja pokriva celotno območje Evropske unije, Norveško in Švico in je sofinanciran v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 359 milijonov evrov za obdobje 2014-2020.

Program INTERREG EUROPE 2014-2020 je namenjen javnim osebam in osebam javnega prava, ki želijo izboljšati oblikovanje in delovanje različnih politik v svoji regiji s pomočjo izmenjave izkušenj in prenosa znanja iz drugih evropskih regij v svojo regijo, z namenom da s pomočjo novih rešitev izboljšajo kakovost življenja prebivalcev na svojem ozemlju.

Sodelovanje v okviru medregionalnega programa INTERREG EUROPE bo potekalo na 4 vsebinskih področjih:
1. Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije
2. Konkurenčnost MSP
3. Nizkoogljično gospodarstvo
4. Okolje in učinkovita raba virov

Program INTERREG EUROPE predvideva dva tipa aktivnosti:

a) Projekti sodelovanja – partnerji iz različnih držav v Evropi sodelujejo na projektu 3-5 let z namenom izmenjave izkušenj na področju specifične politike. V okviru projekta vsaka vključena regija pripravi akcijski načrt, v katerem je predvideno, kaj bo narejeno v regiji, da bi se izkušnje pridobljene v okviru projekta uresničile v praksi. Projektni partnerji bodo tudi spremljali stanje izvajanja akcijskega načrta z namenom, da se ugotovijo učinki sodelovanja na projektu. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnih razpisov.
b) Platforme znanja na ravni politik – prostor za stalno izmenjavo znanja o politikah širom Evrope, kjer lahko katerakoli organizacija, ki se ukvarja s politikami na regionalni ravni, pridobi informacije o rešitvah, s pomočjo katerih bi lahko izboljšala upravljanje in izvajanje svojih politik na zgoraj omenjenih 4 vsebinskih področjih.

Program INTERREG EUROPE 2014-2020 predstavlja v osnovi nadaljevanje medregionalnega sodelovanja, kot je bilo vzpostavljeno v okviru programa INTERREG IVC 2007-2013, v katerem je kar 64 slovenskih partnerjev sodelovalo v 58 projektih, z nekaj pomembnimi novostmi:

- manjše število vsebinskih prioritet skladno z usmeritvami nove evropske kohezijske politike,
- spremljanje uresničevanja prenesenih izkušenj v okviru akcijskega načrta,
- platforme znanja na ravni politik kot orodje za hitrejše širjenje primerov dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju politik na regionalni ravni,
- tesnejše sodelovanje s programi Cilja 1 in drugimi programi evropskega teritorialnega sodelovanja z namenom izboljšanja izvajanja kohezijske politike.

Podrobnejše informacije o vsebini so na voljo v končnem osnutku programa sodelovanja INTERREG EUROPE 2014-2020 in poročilu o strateški presoji vplivov na okolje z dne 10. 1. 2014, ki je dostopen na spletni strani programa skupaj s spletnim vprašalnikom kot pripomočkom za podajanje mnenj na oba dokumenta.
Pozivamo vso zainteresirano javnost, da se vključi v javno razpravo in pomaga sooblikovati program sodelovanja tako, da bo v čim večji meri upošteval potrebe svojih ciljnih skupin in tako pripomogel k izboljšanju možnosti za delo in rast ter kakovosti življenja prebivalcev.