mainmenu

Javni poziv k oddaji inovacij za predstavitev na 8. Slovenskem forumu inovacij

Zadnja sprememba:

5.12.2013

Povzetek: 

Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne proizvode, storitve in poslovne modele oz. poslovne procese. Na Slovenskem forumu inovacij se zbere inovativni potencial Slovenije. Slovenski forum inovacij je namenjen predstavitvi inovacij, ki imajo tržni potencial, ki odpirajo nova delovna mesta in povečujejo konkurenčnost gospodarstva ter blaginjo slovenske družbe.

Organizator 8. Slovenskega foruma inovacij je SPIRIT Slovenija s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 8. Slovenski forum inovacij bo potekal 12. in 13. novembra 2013 v Ljubljani, v Cankarjevem domu.

Novica: 

Rok prijave: Do zaključenega prejema prvih 200 prijav oz. do 19. septembra 2013, do 24:00 ure.

Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne proizvode, storitve in poslovne modele oz. poslovne procese. Na Slovenskem forumu inovacij se zbere inovativni potencial Slovenije. Slovenski forum inovacij je namenjen predstavitvi inovacij, ki imajo tržni potencial, ki odpirajo nova delovna mesta in povečujejo konkurenčnost gospodarstva ter blaginjo slovenske družbe.

Organizator 8. Slovenskega foruma inovacij je SPIRIT Slovenija s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 8. Slovenski forum inovacij bo potekal 12. in 13. novembra 2013 v Ljubljani, v Cankarjevem domu.

Kdo se lahko prijavi?

 • posameznik - fizična oseba: študent, dijak, mladi raziskovalec, inovator, upokojenec in drugi,
 • skupina posameznikov,
 • mikro, mala in srednje velika podjetja ter velika podjetja (Glejte Opomba 1, spodaj),
 • raziskovalno-razvojne institucije.

Kaj lahko prijavite?

Prijave bomo razvrstili v naslednje kategorije:

 • inovativni proizvod (oblikovanje novega proizvoda ali bistvena izboljšava obstoječega proizvoda);
 • inovativna storitev (oblikovanje nove storitve, ali bistvena izboljšava obstoječe storitve; kategorija zajema tako storitve povezane s tehnologijami, kakor tudi ostale storitve, npr. s področja turizma, kulture, medijev, marketinga, zdravstva, kakovosti življenja, ekologije, kulturne dediščine, itd.)
 • inovativni poslovni model ali poslovni proces (nov ali pomembno izboljšan obstoječi poslovni model ali proces, ki se razlikuje od stanja na trgu in predstavlja inovativen način poslovanja organizacije pri pridobivanju višje dodane vrednosti podjetja ali procesa).

Isti prijavitelj lahko na podlagi tega javnega poziva prijavi različne inovacije v različnih kat­egorijah, vendar je omejen s skupno največ dvema prijavama.

Kako in do kdaj se lahko prijavite?

Prijavite se z izpolnitvijo spletnega prijavnega obrazca, v katerem opišete vsebino, namen, cilje in ostale podatke o vašem projektu. Obrazec je v elektronski obliki in ga lahko izpolnite na spletnem naslovu: http://www.foruminovacij.si/sfi/vpisite-svojo-inovacijo.

Organizator bo v letošnjem letu zaradi finančnih omejitev sprejel v ocenjevanje le prvih 200 prijav inovacij, in sicer po načelu časovnega prispetja prijav. Možnost prijav se bo zaključila po prejemu prvih 200 prijav inovacij oziroma najkasneje 19. septembra 2013, ob 24:00 uri. Obvestilo o izboru bomo poslali prijaviteljem najkasneje do 22.10.2013 na elektronski naslov kontaktne osebe, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji se zavezujejo, da obvestila o izboru najboljših ne bodo javno komunicirali pre­den bo to storil organizator prireditve SPIRIT Slovenija.

Kakšni so kriteriji ocenjevanja?

Ocenjevanje bo potekalo komisijsko. Najpomembnejši ocenjevalni kriteriji bodo: izvirnost ideje,
stopnja novosti,možnost komercializacije (tržno privlačnost ideje), povezovanje s t.i. ustvarjalnimi industrijami, praktična in uporabna izvedljivost, stopnja izvedbe in dodelanosti, ekonomski učinki.

Prijavitelj je podjetje ali posameznik ali razvojna institucija.

Prijavitelji so ocenjeni na podlagi metodologije, ki jo izvede nacionalna strokovna komisija. Na podlagi ocen bo naročnik na podlagi rezultatov ocenjevanja ocenjevalne komisije razvrstil inovacije v visoko-tehnološke, srednje-tehnološke in nizko-tehnološke.

Kdo so člani ocenjevalne komisije?

Prijavljene inovacije bo ocenjevala nacionalna strokovna komisija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov z različnih tehnoloških in po­slovnih področij iz slovenskih univerz, predstavnikov gospodarstva ter uveljavljenih inovatorjev in patentnih strokovnjakov, ki bo prispele prijave kompetentno ovrednotila. Člani komisije bodo objavljeni na spletnih straneh prireditve 8. Slovenski forum inovacij, www.foruminovacij.si.

Kako bo potekalo ocenjevanje in izbor najboljših inovacij?

Inovacije, ki jih  boste prijavili preko spletnega obrazca na www.foruminovacij.si, bo ocenjevala nacionalna strokovna komisija. Veljavna je le prijava preko spleta. Komisija bo najprej pregledala prijavni obrazec z vsemi priponkami (dodatna gradiva, skice, slike ipd.), zato je zelo pomembno, da je prijava napisana čitljivo in razumljivo. V priponke prijavitelj dodaja tisto dokumentacijo, ki dodatno pojasni in poda vse podrobnejše informacije o inovaciji, po navodilih v spletnem obrazcu. 

V okviru 8. Slovenskega foruma inovacij bo predstavljenih 45 najbolje ocenjenih inovacij. Organizator bo med 45 najbolje ocenjenimi inovacijami podelil 8 priznanj najboljšim inovacijam:

 • prvim trem najboljšim inovacijam, ki so dosegle največje število točk,
 • posebno priznanje za najboljšo inovacijo start-up podjetja (za start-up podjetje se šteje podjetje, ki je bilo ustanovljeno po 1.1.2011);
 • posebno priznanje za najboljšo inovacijo posameznika in/ali raziskovalne institucije;
 • posebno priznanje za najboljšo storitveno inovacijo,
 • posebno priznanje za najbolj inovativen poslovni model/proces,
 • posebno priznanje za odličnost uporabnosti ustvarjalnih industrij.

Kaj pridobite s prijavo?

Avtorji izbranih inovacij bodo imeli na sami prireditvi možnost brezplačne predstavitve s plakatom in svojo inovacijo na posebej opremljenem razstavnem prostoru in na spletu. Način predstavitve in prisotnost na spletni strani ter v tiskanih gradivih prireditve 8. Slovenski forum inovacij, vključno z nacionalnim Katalogom inovacij za leto 2013, bo naknadno določil organizator na poenoten način.

Vsem prejemnikom priznanj bo SPIRIT Slovenija po zaključenem izboru omogočil dodatno predstavitev v medijih in s tem zagotovil dodatno javno promocijo njihove inovacije ter priznanje njihovim dosežkom.  SPIRIT Slovenija bo v sklopu izvajanja svojega programa dela zagotavljal tudi promocijo inovacij v tujini.

Kaj pa neizbrani?

Vaše sodelovanje na izboru 8. Slovenskega foruma inovacij bo brezplačno objavljeno na naši spletni strani www.foruminovacij.siter v nacionalnem katalogu inovacij za leto 2013 z nazivom prijavljene inovacije in nazivom prijavitelja inovacije ter kontaktnih podatkov.

Več kot dovolj razlogov torej, da se tudi vi udeležite največjega in najuglednejšega zbora slovenskih inovatorjev in podjetnikov, ki mu bo veliko zaslužene pozornosti nedvomno namenila tako strokovna kot tudi najširša javnost.

Vse dodatne informacije so vam na voljo preko elektronske pošte sfi@spiritslovenia.si.