mainmenu

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: backup_migrate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /web/razpisi.numeris.si/includes/bootstrap.inc).

Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2013

Zadnja sprememba:

5.12.2013

Povzetek: 

Predmet javnega poziva je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi SPIRIT Slovenija, javna agencija v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Ur. l. RS št. 25/2008). Subjekti inovativnega okolja so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki in so natančneje določeni v 3. členu Pravilnika.

Novica: 

Rok prijave: 30.7.2013 ali 30.10.2013

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi SPIRIT Slovenija, javna agencija v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Ur. l. RS št. 25/2008). Subjekti inovativnega okolja so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki in so natančneje določeni v 3. členu Pravilnika.

Evidenca je sestavljena iz evidence A in B in pomeni evidenco vseh subjektov, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Ur.l. RS št. 102/2007, 57/2012) in izpolnjujejo pogoje v skladu s Pravilnikom.

Namen in način vpisa v evidenco

Posamezne aktivnosti v okviru nalog in programov inovativnega okolja izvajajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, vpisane v evidenco. Te aktivnosti se financirajo preko javnega razpisa.

Vpis in podaljšanje vpisa v evidenco se opravi enkrat letno na podlagi javnega poziva. O vpisu oz. podaljšanju vpisa v evidenco so predlagatelji obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma za predložitev vlog.

Pogoji za sodelovanje

Pogoji za vpis v evidenco so navedeni v Pravilniku in sicer:

  • pogoje za vpis v evidenco B določa 6. člen Pravilnika,
  • pogoje za vpis v evidenco A določa 5. člen pravilnika ter v skladu s tem členom tudi 6., 7. 8. in 9. člen Pravilnika.

Roki za oddajo vlog:

Vloge za vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja morajo biti oddane po pošti:

  • do 30.7.2013 (velja poštni žig do vključno 30.7.2013) za obravnavo na prvem odpiranju ali
  • do 30.10.2013 (velja poštni žig do vključno 30.10.2013) za obravnavo na drugem odpiranju.

Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT Slovenija, javna agencija, na lokaciji Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, do navedenih datumov za vsako posamezno odpiranje. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je potrebno upoštevati roke za oddajo vlog za podaljšanje vpisa navedene v tretjem (3) in četrtem (4) odstavku 10. člena Pravilnika. 

Predlagatelji oddajo vloge v zaprti ovojnici z jasno oznako in napisom »Evidenca inovativnega okolja« na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Na zadnji strani ovojnice obvezno navedite naziv in naslov pošiljatelja!

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije lahko zaprosite 5 dni pred rokom za oddajo vlog na elektronski naslov: irena.meterc@spiritslovenia.si in v zadevo napišite "Evidenca subjektov inovativnega okolja". Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani agencije v roku 2 delovnih dni.