mainmenu

Kaj je Norveški finančni mehanizem in čemu je namenjen?

Zadnja sprememba:

25.05.2015

Povzetek: 

Članice EGP so v sodelovanju z članicami EU pripravile programe za podporo socialne in ekonomske kohezije.

Novica: 

Tri članice EGP (Evropski gospodarski prostor), v katerega spadajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška, so skupaj s članicami EU, vzpostavile Finančni mehanizem EPG za podporo socialne in ekonomske kohezije znotraj razširjenega EGP, Kraljevina Norveška pa je za podporo socialne in ekonomske kohezije namenila sredstva tudi v okviru Norveškega finančnega mehanizma.

Skupna vrednost programa za NVO v Sloveniji znaša 1.875.000 evrov, od tega je skladu za projekte NVO namenjenih 1.593.750 evrov. V okviru razpisa za srednje in velike projekte se bo predvidoma razdelilo 1.275.000 evrov, v okviru razpisa za male projekte, ki bo objavljen predvidoma januarja 2014, pa 318.750 evrov.

Splošni cilj programa za NVO v Sloveniji je prispevati h krepitvi razvoja civilne družbe in povečati prispevek k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju.

 

NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM

Prednostna programska področja:

PRIORITETA 1: glavna področja financiranja

 

Demokracija (15 %) 

- dobro upravljanje in transparentnost

- participativna demokracija

- boj proti korupciji

- pravna država

Človekove pravice (15 %)

- pravice manjšin (etničnih, jezikovnih,...)

- boj proti rasizmu in ksenofobiji

- boj proti diskriminaciji

- enakost spolov

- nasilje na podlagi spola

- migranti

Socialna enakost (20 %)

- socialna enakost

- revščina

- socialno vključevanje marginalnih skupin

- medgeneracijsko sodelovanje

 

PRIORITETA 2: otroci in mladina

Otroci in mladina (20 %)

- aktivnosti, ki naslavljajo otroke in mladino

- brezposelnost mladih

- neformalno izobraževanje

- preprečevanje mladostniškega prestopništva

 

PRIORITETA 3: dodatna področja

Varstvo okolja (20 %)

- ozaveščanje in vključevanje javnosti

- biotska raznovrstnost

- podnebne spremembe

- obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije

- odpadki

- trajnostna mobilnost

- lokalna proizvodnja hrane

Storitve socialnega varstva (10 %)

- podpora novim storitvam za ranljive skupine (socialne inovacije)