mainmenu

MGRT javni agenciji SPIRIT preklicalo pogodbo o sofinanciranju projektov s področja razvoja novih produktov 2013 - 2015

Zadnja sprememba:

10.02.2014

Povzetek: 

MGRT je ugotovilo, da je bilo v pripravo programa in javnega povabila vključeno osebje SPIRIT, ki je bilo, sodeč po kasnejših izločitvah, tako ali drugače interesno povezano z nekaterimi prijavitelji na javno povabilo. Več v članku...

Novica: 

Ljubljana, 4. februar 2014 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (agencija SPIRIT) sta 23. oktobra 2013 sklenili pogodbo o sofinanciranju projektov s področja razvoja novih produktov v letih 2013 do 2015. Na podlagi te pogodbe je agencija SPIRIT 25. oktobra 2013 (z dopolnitvijo - razširitev ciljne skupine upravičencev in spremembe pogojev glede stopnje izobrazbe za člane projektne skupne - 22. novembra 2013) objavila 30 milijonov evrov vredno javno povabilo podjetjem. Ker je bilo ugotovljeno, da obstaja preveliko tveganje glede transparentnosti dodeljevanja sredstev, je MGRT 3. februarja 2014 odstopilo od navedene pogodbe in pozvalo agencijo SPIRIT, da prekliče javno povabilo podjetjem.

MGRT je ugotovilo, da je bilo v pripravo programa in javnega povabila vključeno osebje SPIRIT, ki je bilo, sodeč po kasnejših izločitvah, tako ali drugače interesno povezano z nekaterimi prijavitelji na javno povabilo. 26. septembra 2013 je agencija SPIRIT imenovala vodjo postopka, namestnico vodje postopka ter člane strokovne komisije, podkomisije za odpiranje ponudb, podkomisije za ocenjevanje in podkomisije za obravnavo pritožb ponudnikov. 17. decembra 2013 pa so se z iz pregleda in ocenjevanja prispelih prijav z izjavami izločili štirje člani strokovne komisije – med njimi tudi vodja postopka in namestnik vodje postopka. Vsi navedeni so intenzivno sodelovali tudi pri določitvi pogojev za kandidiranje in meril za izbor projektov v Javnem povabilu za oddajo prijav in sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015, kar je, glede na njihovo povezanost s podjetji, ki so kandidirali na javno povabilo ali sodelovali pri pripravi projektnih vlog (zaradi tega so se iz pregleda in ocenjevanja prispelih prijav tudi izločili), v nasprotju z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. MGRT s strani agencije SPIRIT tudi ni prejelo dokumentov ali obrazložitev, s pomočjo katerih bi lahko ovrglo sum na netransparentnost pri izvajanju omenjenega javnega povabila. Iz tega razloga se je ministrstvo odločilo za odstop od pogodbe, v prihodnjih dneh pa bo vložilo tudi prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije.

MGRT se zaveda morebitnih negativnih posledic za prijavitelje, ki so kandidirali za sredstva javnega poziva. Le na prvo odpiranje prijav je prispelo kar 964 vlog, kar je neobičajno za razpise za sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov. Ker je obstajal sum na odtekanje informacij še pred objavo javnega povabila, je MGRT sprožilo nadzor nad postopki izvedbe javnega povabila in na podlagi ugotovljenih dejstev ocenilo, da je tveganje za nadaljnjo zakonito izvedbo javnega povabila preveliko. Kot neposredni proračunski uporabnik je namreč vsako ministrstvo dolžno opravljati nadzor nad porabo sredstev in je odgovorno, da se sredstva dodeljujejo in porabljajo namensko in v skladu z zakonodajo.

Sicer pa MGRT v sodelovanju z Ministrstvom za finance že išče alternativno rešitev, s katero bo za enako skupino upravičencev zagotovilo sofinanciranje sorodnih vsebin, predvidoma s povratnimi viri financiranja. O tem bosta ministrstvi proaktivno obveščali javnost.