mainmenu

Novi kreditni liniji za tehnološko-razvojne projekte in razvoj MSP

Zadnja sprememba:

2.04.2015

Povzetek: 

V okviru skupnih ukrepov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SID banke za podporo gospodarstva je SID banka 23. 3. 2015 objavila novi kreditni liniji za tehnološko-razvojne projekte in razvoj malih in srednje velikih podjetij.

Novica: 

Kreditna linija v obsegu 83,3 milijona evrov bo namenjena financiranju  naložb in zaposlovanja MSP - naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki povečujejo zmogljivosti v podjetju, povečujejo raznovrstnost proizvodnje (novi ali bistveno nadgrajeni proizvodi) ali pomembno spreminjajo proizvodne procese. Z ukrepom se želi spodbuditi tudi zaposlovanje, saj bodo podjetja s krediti lahko financirala plače novo zaposlenih v okviru podprtega projekta. Na voljo bodo krediti v vrednosti od 100.000  do 5 milijonov evrov, z ročnostjo od 2-7 let, s spremenljivo obrestno mero in z do 2-letnim moratorijem na odplačilo glavnice.

Povezava na spletno stran: http://www.sid.si/financiranje-tehnolosko-razvojnih-projektov

 

Kreditna linija v obsegu 55 milijonov evrov bo namenjena financiranju tehnološko-razvojnih projektov MSP in velikih podjetij. Podjetja bodo s temi krediti lahko financirala industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj, začetne naložbe ali naložbe v okviru nove gospodarske dejavnosti, ki bodo nastale kot posledica raziskovalno-razvojne dejavnosti podjetja, zlasti naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva. Financirati bo možno izdatke za investicije v instrumente in opremo, material ter svetovalne in druge storitve, uporabljene v raziskovalno-razvojnih projektih podjetja, režijske stroške, ki nastanejo zaradi izvajanja teh projektov, ter pogodbene raziskave. Z ukrepom se želi spodbuditi tudi vlaganja v znanje (know-how, licenčna dovoljenja) ter delo zaposlenih na raziskovalno-razvojnih projektih. V okviru te kreditne linije bodo na voljo krediti v vrednosti od 200.000 do 18,75 milijona evrov, z ročnostjo od 2-9 let, spremenljivo obrestno mero in z do 2-letnim moratorijem na odplačilo glavnice.

Povezava na spletno stran: http://www.sid.si/financiranje/krediti-iz-posojilnega-sklada-za-msp