mainmenu

Ministrstvo bo za problemska območja namenilo 2,8 milijona evrov

Zadnja sprememba:

22.08.2016

Povzetek: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2016 in 2017 namenilo nekaj manj kot 2,8 milijonov evrov v namene sofinanciranja večjih začetnih investicij na dveh problemskih območjih: v Mariboru s širšo okolico in v Pokolpju.

Novica: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna sredstva pri:

  • vzpostavitvi nove poslovne enote,
  • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
  • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Začetna investicija se mora izvajati na območju:

Rok za prispetje vloge je 5. 9. 2016, do 12. ure.

  • Maribora s širšo okolico (občine Kungota, Hoče - Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi) ali
  • Pokolpja (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič).

Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:

  • nakup novih strojev in opreme, 
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju, 
  • gradbeno obrtniško instalacijska dela, 
  • nakup objektov.

Vir: mgrt.gov.si