mainmenu

Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del 2017

Zadnja sprememba:

7.11.2016

Povzetek: 

Na Zavodu za zaposlovanje smo danes, 4. 11. 2016, objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017. Na voljo je 27 milijonov EUR za predvidenih 5.000 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.

Novica: 

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Izvajalci oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od 11. 11. 2016 od 8. ure, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 4. 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Če bodo razpoložljiva sredstva razdeljena pred iztekom končnega roka, bo zaključek javnega povabila objavljen na spletni strani.

Za javna dela v prihodnjem letu je načrtovanih 27 milijonov EUR, ki jih zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz slovenskega proračuna. Sredstva bodo razdeljena med tremi sklopi programov javnih del:

  • 1. sklop – socialnovarstveni programi,
  • 2. sklop – progami za vključitev brezposelnih s I. do IV. ravnjo izobrazbe in 
  • 3. sklop – programi drugih področij iz Kataloga programov javnih del 2017. 

Takšen način razporeditve sredstev se je izkazal kot uspešen že v letu 2016, saj je bilo med vključenimi kar 10 % več oseb z nižjo ravnjo izobrazbe. Prav tako pa ugotavljamo, da je bilo v programe vključenih dobrih 10 % več oseb, ki so bile pred vključitvijo prijavljene med brezposelnimi več kot dve leti. Med njimi jih je bilo kar 476, ki so bili prijavljeni več kot pet let. 

Med letošnjimi novostmi velja omeniti, da bomo omogočili zaposlitev udeležencev tudi za krajši delovni čas (najmanj 25 ur na teden). 

Po naših območnih službah bomo izvedli sestanke s potencialnimi izvajalci in naročnikiprogramov javnih del. 

Poglejte si javno povabilo in termine sestankov, za mobilne uporabnike.