mainmenu

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: backup_migrate. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /web/razpisi.numeris.si/includes/bootstrap.inc).

ZRSZ - Trajno zaposlovanje mladih

Zadnja sprememba:

25.07.2018

Povzetek: 

Subvencija 5.000 EUR za zaposlitev mladih iz vzhodne ali zahodne Slovenije, ki še niso dopolnili 30. leta in so prijavljeni med brezposelnimi ter vam jih predlagamo za vključitev. Delovno razmerje je za nedoločen čas. Ponudbe oddate elektronsko do 31.7.2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila za posamezno regijo ali leto.

Novica: 

Subvencija 5.000 EUR za zaposlitev mladih iz vzhodne ali zahodne Slovenije, ki še niso dopolnili 30. leta in so prijavljeni med brezposelnimi ter vam jih predlagamo za vključitev. Delovno razmerje je za nedoločen čas. Ponudbe oddate elektronsko do 31.7.2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila za posamezno regijo ali leto.Izvajanje in financiranje:

Javno povabilo smo objavili 4. 4. 2017, spremenili pa 2. 6. 2017, 15. 2. 2018 in 5.7.2018.

Za obdobje 2017–2021 je na voljo 27,7 milijona EUR, od katerih:

 • 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija;
 • se 63 % sredstev namenja za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija, 37 % pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. 

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Predvidena je zaposlitev 5.507 mladih brezposelnih iz vse Slovenije za nedoločen čas.

Poglejte si opis programa.
 

Na kratko o povabilu:

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih iz vzhodne ali zahodne Slovenije (kohezijske regije), ki še niso dopolnili 30 let, so prijavljeni v evidenci brezposelnih ter smo vam jih predlagali za vključitev.

Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Pred elektronsko oddajo ponudbe na javno povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. 

Poglejte si predstavitev javnega povabila in celoten postopek za pridobitev subvencije(infografika). 
 

Ciljna skupina brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo mlade iz vzhodne ali zahodne Slovenije (kohezijske regije), ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pri vključevanju bomo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki:

 • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
 • so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.
   

Višina subvencije:

 • 5.000 EUR 

  ¤ za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma
   

 • sorazmerno manj

  ¤ za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali

  ¤ za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Subvencijo vam nakažemo v dveh enakih delih na podlagi e-računa: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.
 

Javno povabilo:

Opredeljuje pogoje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z izbranim delodajalcem, in drugo. 

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 4. 4. 2017, spremenjeno: 2. 6. 2017, 15. 2. 2018 in 5.7.2018)

Obrazec Ponudba, ki jo lahko izpolnite le elektronsko na našem portalu za delodajalce.

Dokumentacijo javnega povabila lahko prevzamete tudi osebno v glavnih pisarnah na naših območnih službah v času uradnih ur.  

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika). 
 

Kdo se lahko prijavi?

Kandidirate lahko delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete vse druge pogoje, opredeljene v 6. poglavju javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. 

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v 24. pogoju javnega povabila. Skupno število kandidatov je odvisno od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja.

Novo ponudbo lahko predložite potem, ko prejmete našo odločitev glede vaših prejšnjih ponudb in/ali kot sklenete vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali pogodbenih aneksov po prejšnjih ponudbah.
 

Postopek prijave:

1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate pri nas objaviti prosto delovno mesto. To lahko storite elektronsko na Portalu za delodajalce ali s pomočjo obrazca PDM-1 (Sporočilo o prostem delovnem mestu), ki ga pošljete na pristojno območno službo.

Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov pred oddajo ponudbe. To predvsem pomeni, da ustrezno izpolnite obrazec PDM-1 za prosto delovno mesto (navedete zaposlitev za nedoločen čas, zaposlovanje s pomočjo programa trajnega zaposlovanja mladih ...).

Na podlagi tega vam napotimo kandidate iz ciljne skupine brezposelnih. Po izteku roka za prijavo kandidatov nas obvestite o izboru. 

2.  Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko predložite šele po opravljenem postopku izbora kandidatov za prosto delovno mesto in po izteku roka za prijavo kandidatov na objavljeno prosto delovno mesto.

Na javno povabilo se prijavite s ponudbo za subvencionirano zaposlitev, ki jo izpolnite v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, od 12. 4. 2017 od 10.00 do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.
 

Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Termini odpiranja po posameznih območnih službah so navedeni v 10. poglavju javnega povabila.

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za trajno zaposlovanje mladih. 

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so elektronsko oddane, pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 

Poglejte si seznam izbranih ponudnikov.
 

Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša elektronsko oddana ponudba na javno povabilo sprejetaz nami podpišetepogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:

 • 30-ih dneh potem, ko z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
 • vsaj 1 dan po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program, ki jo kandidat podpiše z nami.

4. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.
 

Navedba virov sredstev v pogodbi o zaposlitvi:

V pogodbo o zaposlitvi morate obvezno vključiti naslednje besedilo: Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.
 

Izplačilo subvencije:

Subvencija za zaposlitev se vam izplača v dveh enakih delih, prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve. Izplačilo uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev.

Zahtevka za izplačilo subvencije oddate kot eRačun preko:

 • bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov, ali
 • Portala UJPnet eRačun.

Ob zahtevku za izplačilo prvega dela subvencije pošljite tudi elektronsko kopijo (sken) pogodbe o zaposlitvi na elektronski ali klasični naslov pristojne območne službe. V sporočilu navedite tudi številko pogodbe, ki se nahaja na zadnji strani nad podpisom. Več o oddaji eRačuna si preberite v vzorcu pogodbe o dodelitvi sredstev, ki je del javnega povabila.

Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun
 

Kontaktne osebe:

Za dodatna pojasnila glede prijave na javno povabilo sta vam na voljo: